Walking for a better world!

Reglement en voorwaarden

Reglement

Reglement 100 Km Dodentocht

 

Artikel 1

De 100 Km Dodentocht wordt georganiseerd door de vzw 100 Km Dodentocht - Kadee.

Artikel 2

De 100 Km Dodentocht is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de vzw 100 Km Dodentocht - Kadee worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden

-      uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid

-      reclame-voorwerpen te dragen, tenzij met toestemming van het bestuur

-      wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar

-      (huis-)dieren mee te voeren, om zowel de dieren zelf als de andere deelnemers te beschermen

-      gebruik te maken van een vervoermiddel

-      kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio's of andere geluidsdragers mee te voeren

-      voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers, met inbegrip van wandelstokken zoals bij nordic walking

-      gebruik te maken van handbikes of andere ketting-aangedreven rolstoelen (alleen gewone rolstoelen zijn toegestaan voor mindervalide deelnemers)

Artikel 5

De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 6.

De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.

Artikel 7

De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 9

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 10

Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator.  

Artikel 11

Met de inschrijving voor de 100 Km Dodentocht verklaart de deelnemer zich gezond verklaard door een arts, voor deelname aan een dergelijke afstand en inspanning. Bij problemen moet hij/zij die medische verklaring kunnen voorleggen.

Artikel 12

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door de vzw 100 Km Dodentocht - Kadee van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de 100 Km Dodentocht, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 13

De vzw 100 Km Dodentocht - Kadee is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 14

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de 100 Km Dodentocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers-  of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 15

Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische redenen.

Artikel 16

Door deel te nemen aan de 100 Km Dodentocht is de deelnemer zich bewust van de gevraagde en nodige inspanning, en erkent de deelnemer dat hij/zij zich in een medische toestand bevindt die hem/haar toelaat om de ganse 100 km af te leggen in de door de organisatie gestelde termijnen.

Artikel 17

Met de inschrijving voor de 100 Km Dodentocht verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het reglement.

Artikel 18

Om de 100 Km Dodentocht te kunnen organiseren, hebben wij van elke deelnemer een aantal basisgegevens nodig, die wij gebruiken voor het inschrijven, de verzekering, de statistieken, de veiligheid, het diploma en om onze deelnemers via mail te kunnen informeren. In geen enkel geval worden die gegevens misbruikt of doorgegeven aan derden. Aan de deelnemer wordt dan ook gevraagd om hiervoor zijn/haar toestemming te geven.

Artikel 19

Deelnemen aan de 100 km Dodentocht zonder geldige inschrijving is gevaarlijk, ten strengste verboden, en ook volledig af te raden omdat men dan geen gebruik mag maken van alle aangeboden diensten : geen verzekering, geen medische verzorging door het Rode Kruis, geen bevoorrading, geen toegang tot de controleposten, geen bagagedienst of gebruik van de bezemwagens. Bij overtreding wordt deze persoon uitgesloten voor alle volgende Dodentochten of andere activiteiten van de vzw Dodentocht – Kadee.

Artikel 20

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die het beste van zichzelf geven om de 100 Km Dodentocht te organiseren en de wandelaar van een schitterende ervaring te laten genieten. Dat verdient ook respect en sympathie. Als bepaalde wandelaars dat respect niet kunnen of willen opbrengen, zijn ze voortaan niet meer welkom op onze organisatie en worden ze uitgesloten van alle verdere deelnames in de toekomst.

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vzw 100 Km Dodentocht. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.  

Praktische Info

Inschrijven :

-      het inschrijvingsgeld bedraagt 50€ , en je kunt inschrijven via onze websiteVoortaan kan alleen nog op voorhand worden ingeschreven van 28 maart tot en met 15 juli.  

-      na 15 juli worden er geen inschrijvingen meer aanvaard, ook de dag zelf niet.

-      De inschrijvingslimiet is 13000 deelnemers !

-      De controlebadge en verdere info kan worden afgehaald op de afhaaldagen (zie verder) of de dag van de wandeltocht zelf (13.00 tot 20.30 uur). Wacht niet tot het laatste moment, de Dodentocht start stipt om 21u00 !

-      Als je voor iemand anders inschrijft, mag je niet vergeten te vermelden of ze lid zijn van een wandelclub

-      Spitsuren tussen 18-20 uur door filevorming op de toegangswegen. Om files te vermijden kunnen we je het openbaar vervoer aanbevelen (station op 200m van het kerkplein)

-      Parkeren kun je op de parkings langs de N16, met bus verbinding naar het centrum ! Deze busdienst is gratis voor deelnemers, aan de anderen vragen we een vergoeding.

-      Na inschrijving (met online betaling) krijg je een e-mail als bevestiging van je inschrijving, samen met je startnummer, praktische info om je badge af te halen, enz. Het volledige wandelboekje zal ten gepasten tijde online beschikbaar staan op onze website, en kun je eventueel zelf printen

-      Het parcoursplan staat begin juli op de website en je kunt het desgewenst ook zelf printen en meebrengen

-      het deelnemers T-shirt kan enkel besteld worden tijdens de inschrijvingsperiode.

-      Afhalen van het T-shirt : de enveloppe die je afhaalt met daarin je controlebadge is het enige bewijs van betaling, en moet dan ook worden getoond bij het afhalen van je T-shirt. Het kan ook tijdens de afhaaldagen (zie verder) worden afgehaald. Tijdens de Dodentocht zelf kun je het T-shirt alleen op vrijdag 13 augustus van 13u tot 20u30 afhalen in de grote tent op het kerkplein.

-      Als je door omstandigheden niet kunt deelnemen en toch je T-shirt wilt, kunnen deze alleen afgehaald worden tijdens de afhaaldagen (zie verder) of op vrijdag 13 augustus. T-shirts worden NIET nagestuurd per post.

-      Voor aanpassingen van inschrijvingen (vergeten bestellen van T-shirt - enkel bij voorinschrijving - en/of maaltijd,  enz. ) wordt een administratieve kost van €5 aangerekend. Hiervoor neemt u contact op met de cel Intern via intern@dodentocht.be.

 

Afhaaldagen, start en aankomst

-      De controlebadges kunnen op een aantal afhaaldagen voor de Dodentocht afgehaald worden. 

Nog inschrijven is dan niet meer mogelijk !

-      Locatie en data afhaaldagen

            - locatie : sporthal OLVP, Temsesteenweg 10, 2880 Bornem

            - data : °

-      Je kunt uiteraard ook nog op de dag zelf (vrijdag 13 augustus) je controlebadge afhalen in de tent op het kerkplein van 13u tot 20u30, maar inschrijven kan dan niet meer !

-      Start 50ste 100 Km Dodentocht : vrijdag 14 augustus 2020 om 21u00

-      Omdat de start een halfuur kan duren, mogen de wandelaars op zaterdag ook aankomen tot 21u30. Met dit halfuur wordt ook rekening gehouden in alle controleposten.

-      De wandeltijd start pas als de deelnemer over de startmeet (scanning) stapt. Dit is verplicht, zoniet ben je niet officieel geregistreerd als deelnemer !

-      aankomst : zaterdag 14 augustus 2021 van 07u00 tot 21u30.

-      Tracking : de trackingpagina is pas actief vanaf de start, vanaf de eerste scanning !

 

Tijdens de tocht en bij aankomst

-      elke controlepost heeft een eigen openings- en sluitingstijd die iedere deelnemer strikt moet respecteren.

-      Vertrekken voor 21.00 uur is ten strengste verboden. Start om 21.00 uur, openings- en sluitingsuren in de posten worden strikt toegepast. Maximum duur van de tocht is 24 uur. Zonder startscan of bij bedrog wordt men onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangt men geen enkele compensatie en beloning !!!

-      Servicepakket: bevoorrading, EHBO door het Rode Kruis, BA-verzekering (Wandelsport Vlaanderen), transport bagage halfweg, bij opgave in een controlepost wordt er vervoer naar Bornem geregeld, mogelijkheid tot overnachting (slaapzaal, camping, tegen vergoeding), warme maaltijd halfweg (op voorhand te bestellen)

-      Opgeven is niet toegelaten op de “nood-locaties”, die dienen alleen voor echte noodgevallen !

-      Bagage: mogelijkheid tot transport naar post halfweg, en nadien terug naar Bornem. Eén stuk bagage met een max. gewicht van 15 kg en voorzien van een label met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de deelnemer. Weer op te halen bij aankomst op vertoon van de scanbadge en een identiteitsbewijs van de wandelaar als hij die zelf niet kan afhalen. Geen medicatie, breekbare of waardevolle voorwerpen in deze bagage, en ook geen vloeistoffen of dranken !

-      Iedereen die de tocht succesvol beëindigt, ontvangt ter plaatse een medaille en een diploma met tussentijden.

 

Ongevallen en verzekering tijdens de tocht

-      Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of het Rode Kruis, vraag om een ongevalsaangifte in te vullen en zorg ervoor dat uw naam, volledig adres én een omschrijving van het ongeval op de formulieren zijn ingevuld.

-      De deelnemers zijn verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen conform de bepalingen van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar. Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.

-      Alleen ongevallen zijn verzekerd, geen ziektes of andere ongemakken als gevolg van de wandeltocht

 

Opmerkingen en klachten

-      alle vragen, voorstellen, klachten en opmerkingen kunnen enkel schriftelijk via Puursesteenweg 373  te 2880 BORNEM overgemaakt worden of via mail naar rvb@dodentocht.be

-      Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Mechelen.

 

Praktisch 

-      we gebruiken een controlebadge met chip voor de registratie op de controleposten.

-      Elke wandelaar mét bagage moet zich ook steeds uitscannen, voor een snelle en juiste afhandeling voor het terugbrengen van de bagage.

-      De wandelaar die opgeeft en met de bezemwagen terug naar Bornem wil, moet zich ook uitscannen. En krijgt dan een retourticket waarmee die in de bezemwagen kan stappen.

-      Op alle controleposten zijn voor de bezemwagens de nodige herkenningspunten aangebracht.

-      De controlebadges met chip mogen altijd worden behouden en meegenomen.

-      Wees op tijd aanwezig om files te vermijden en op tijd te kunnen starten.

-      Bereikbaarheid met de trein: de NMBS drijft de capaciteit van zijn treinen op, vanuit Sint-Niklaas en Mechelen is er om het uur een trein die stopt in Bornem. Het station van Bornem ligt slechts op 200m van het kerkplein (inschrijvingen). Bekijk de dienstregelingen op www.nmbs.be.

-      Internet: inschrijven doe je dus via onze website www.dodentocht.be . Ons secretariaat is vanaf 1 juli tot aan de Dodentocht elke avond telefonisch bereikbaar tussen 19 en 22 uur op nummer 03/889.35.45 of via intern@dodentocht.be.

Tot ziens in augustus, veel geluk en veel plezier !